Στέλεχος διοικητικών υπηρεσιών

www.fleming.gr/_files/jobs/Position382-20180124.pdf Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλ. Φλέμιγκ προκηρύσσει μία (1) θέση στελέχους διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διοικητικής οργάνωσης του Κέντρου και της υποστήριξης των εκτελούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Κέντρου, με αντικείμενο: «Διοικητική Οργάνωση». Η σύμβαση θα είναι έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.
Αντικείμενο:
Ο επιλεγείς υποψήφιος θα στελεχώσει και θα υποστηρίξει τις διοικητικές υπηρεσίες του Κέντρου (Γραφείο διοικητικής υποστήριξης προγραμμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού, Γραμματεία διοίκησης, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, Τεχνική Υπηρεσία, Γραφείο πληροφορικής, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και εκπαίδευσης, Γραφείο επικοινωνίας και διάδοσης της επιστήμης).
Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών πεδίων
 Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία ως στέλεχος Διοικητικής Υπηρεσίας φορέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φορέα ιδιωτικού τομέα.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
 Εμπειρία ως προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας φορέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Διευθύνων σύμβουλος φορέα ιδιωτικού τομέα
 Εμπειρία σε θέματα διοικητικής διαχείρισης ή ελέγχου έργων ΕΣΠΑ ή/και Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
 Εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 Εμπειρία σε διοικητική μέριμνα
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων οικονομικής διαχείρισης
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
• Διαβιβαστικό email με αναφορά στον κωδικό θέσης 201801-DY1
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίων)
Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2018. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με διαβιβαστικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη/θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 201801-DY1».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-9656507 ή στο email: [email protected].
Αξιολόγηση προτάσεων
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα γίνει με βαθμολόγηση των εξής κριτηρίων:
Α/Α Προσόν – Κριτήριο Μονάδες βαθμολόγησης
1 Βιογραφικό 0 – 40
2 Σχετική εμπειρία 0 – 60
ΣΥΝΟΛΟ 0 – 100
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ (www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ δεν δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Ανώτατη Διοίκηση
Τίτλος Σπουδών: 
Business administration / Management
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
5 - 10 χρόνια
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Φλέμιγκ 34
16672  Βάρη
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ