Θέση οικονομικού/λογιστικού

http://www.fleming.gr/_files/jobs/Position383-20180124.pdf Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ προκηρύσσει μία (1) θέση στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου και της υποστήριξης των εκτελούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Κέντρου, με αντικείμενο: «Οικονομική Διαχείριση». Η σύμβαση θα είναι έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.
Αντικείμενο: Κατάρτιση και τήρηση προϋπολογισμών, οικονομοτεχνική υποστήριξη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.), μισθοδοσία, διαδικασίες προμηθειών, συμμετοχή στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, παρακολούθηση και τήρηση υποχρεώσεων προς ΔΟΥ, ΕΦΚΑ και λοιπούς οργανισμούς, συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις.
Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής
 Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης
 Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία ως στέλεχος Οικονομικής Υπηρεσίας φορέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φορέα ιδιωτικού τομέα.
 Υπευθυνότητα και ομαδικότητα
 Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
 Εμπειρία ως προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας φορέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φορέα ιδιωτικού τομέα
 Εμπειρία σε διαδικασίες προμηθειών
 Εμπειρία σε διαχείριση μισθοδοσίας
 Εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου έργων ΕΣΠΑ ή/και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων οικονομικής διαχείρισης
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
• Διαβιβαστικό email με αναφορά στον κωδικό θέσης 201801-OY1
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίων)
Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2018. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με διαβιβαστικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη/θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 201801-OY1».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-9656507 ή στο email: [email protected].
Αξιολόγηση προτάσεων
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα γίνει με βαθμολόγηση των εξής κριτηρίων:
Α/Α Προσόν – Κριτήριο Μονάδες βαθμολόγησης
1 Βιογραφικό 0 – 35
2 Σχετική εμπειρία 0 – 60
3 Επαγγελματικές άδειες 0 – 5
ΣΥΝΟΛΟ 0 – 100
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ (www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ δεν δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Χρηματο-οικονομικά
Τίτλος Σπουδών: 
Finance / Controlling / Taxes
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
5 - 10 χρόνια
Προσόντα: 
Economic knowledge
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Φλέμιγκ 34
16672  Βάρη
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ