Οδηγός μερικής απασχόλησης

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ προκηρύσσει μία (1) θέση οδηγού στο ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, στα πλαίσια υποστήριξης των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων του Κέντρου σε θέματα μεταφοράς . Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου ή έργου, τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ( www.fleming.gr/jobs/open-positions , www.fleming.gr/_files/jobs/Position-20171212.pdf ).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
- Μεταφορά/παραλαβή εγγράφων και δεμάτων από και προς υπηρεσίες και συνεργαζόμενους φορείς,
- Μεταφορά προσκεκλημένων ομιλητών, φοιτητών, και άλλων συνεργατών,
- Εξωτερικές εργασίες, όπως συναλλαγές σε τράπεζες, αγορές προμηθειών κ.τ.λ.
καθώς και όποια άλλη μεταφορά προκύψει στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ».
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας D
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
• Απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον
• Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
• Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίων, διπλωμάτων και πιστοποιητικών)
• Στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές
Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχριτην Παρασκευή 5/1/2018 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: positions@fleming.gr.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 201712_Driver». Αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-9656310 (εσωτερικό: 114) ή στο email: positions@fleming.gr .
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα γίνει με βαθμολόγηση των εξής κριτηρίων:
Προσόν / Μονάδες βαθμολόγησης
1. Σχετική εμπειρία 0 – 60
2. Γνώση Αγγλικής 0 – 20
3. Συστατικές επιστολές 0 – 20
ΣΥΝΟΛΟ 0 – 100
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» (www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» δε δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Μερική Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Υποστηρικτικοί Υπάλληλοι
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
Άλλο
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Φλέμιγκ 34
16672  Βάρη
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ
Email: 
positions@ fleming.gr